SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 1

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 2

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI 2

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE. 3

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 3

SECŢIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR. 8

SECŢIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR. 10

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII 13

SECŢIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE. 16

SECŢIUNEA 10. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. 17

SECŢIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN.. 22

SECŢIUNEA 12. LITIGII 22

SECŢIUNEA 13. FORŢA MAJORA.. 22

SECŢIUNEA 14. SESIZĂRI 23

SECŢIUNEA 15. ALTE CLAUZE. 23

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.       Campania publicitara „_________________” (denumita in continuare „Campania”) este organizata si desfasurata de către Best Lighting Solutions SRL (denumit in continuare „Organizatorul”), societate din Romania, cu sediul social in ___________________________________________________________, inmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. ______________, avand cod unic de inregistrare CIF RO _________.

1.2.      Participanţii la Campanie sunt obligaţi sa respecte termenii si condiţiile prezentului regulament oficial al Campaniei („Regulamentul Oficial” sau „Regulamentul”).

1.3.      Regulamentul Oficial este intocmit si va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile in Romania, pe website-ul ___________________ si pe pagina de Facebook ____________________________. De asemenea, Regulamentul este disponibil pe intreaga durata a Campaniei, in mod gratuit, oricărui consumator urmare a unei solicitări transmise la (i) adresa de e-mail ___________________ (ii) in baza unui apel telefonic la ___________________, tarif standard in funcţie de reţeaua din care este apelat, intre orele 10:00 – 18:00, de luni pana vineri, exclusiv sărbătorile legale sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitări scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. de mai sus.

1.4.      Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificări sa intre in vigoare numai dupa anunţarea in mod public a modificărilor respective prin intermediul aceloraşi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificările efectuate necesita o astfel de notificare.

1.5.      Mecanismul, baza de date aferenta derulării Campaniei, managementul de castigatori si premiilor vor fi realizate si operate de organizator.

SECŢIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara online, si este adresata oricarui consumator, cetatean roman care achizitioneaza produse ale organizatorului si are domiciliul sau resedinta, chiar temporara, pe teritoriul Romaniei.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1.      Campania se va desfasura in perioada ____________________ (denumita in continuare „Perioada Campaniei”).

3.2.      Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3.      Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, prin acte adiţionale la Regulament, modificările urmand a fi făcute publice in acord cu prevederile de la art. 1.3. din Regulament.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este deschisa participării (i) persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau reşedinţa, chiar temporara, in Romania.

4.2.      La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a)        prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajaţii) Organizatorului;

f)         membrii familiilor prepusilor menţionaţi la punctul a) de mai sus (insemnand copii, părinţi, sot/sotie, frate/sora);

g)        persoanele a căror varsta este mai mica de 18 ani la data calendaristica a inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor cu varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Definiţii termeni;

5.1.      Website Campanie: _______________________

5.2.      Numărul de Infoline: _______________, tarif standard in funcţie de reţeaua din care este apelat, intre orele 10:00 • 18:00, de luni pana vineri, exceptand sărbătorile legale.

5.3.      Participant: Persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau reşedinţa, chiar temporara, in Romania, care s-au inscris in Campanie conform mecanismului si condiţiilor descrise in prezentul Regulament. Un participant se va identifica in mod unic in mecanismul Campaniei prin datele sale personale comunicate in momentul autentificarii pe site.

5.4.      Cod promotional: codul unic format din _________ caractere alfanumerice (litere, cifre) comunicat de organizator ulterior achizitionarii produselor a caror achizitionare atrage participarea la campanie .

5.8.      Mecanism: pentru a se inscrie in Campanie, clienţii organizatorului trebuie sa urmeze integral paşii descrisi in continuare, devenind astfel „participanţi”:

a)        sa achiziţioneze in Perioada Campaniei prin intermediul site-ului, un produs participant in campanie, dupa cum urmeaza:

Pentru a intra in posesia premiilor, in caz de castig, participanţii sunt obligaţi sa păstreze mesajele ce conţin codurile promotionale inscrise in Campanie si desemnate castigatoare conform prezentului Regulament Oficial.

5.9.     Participarea prin website-ul Campaniei:

5.9.1    Pentru a participa la Campanie prin intermediul website-ului Campaniei, sunt necesare urmatoarele acţiuni:

i.          accesarea website-ului asa cum este definit la art. 5.2.;

ii.         deschiderea unui cont personal pe site-ul organizatorului;

a)        bifa obligatorie prin care participantul atesta ca este de acord cu termenii si condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei si ca a luat la cunostinta de condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal conform Regulamentului Oficial al Campaniei, in scopul acestei Campanii;

b)        obligatoriu, bifarea opţiunii sale Da/Nu pentru colectarea si prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului pentru a fi utilizate in scop de marketing si promovare prin modalitati electronice SMS/e-mail/telefon in cadrul Campaniilor Organizatorului (actuale si viitoare).

*Nota: bazele de date colectate de către Organizator nu vor fi  sub nicio forma instrainate altor entitati.

5.9.2 Ulterior crearii contului participantul trebuie sa dea achizitioneze si sa achite contravaloarea unuia din produsele participante.

5.9.3 Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte poate duce la imposibilitatea de inscriere in Campanie, la imposibilitatea contactarii in caz de castig, precum si la invalidarea inscrierii si/sau a premiului. Completarea campurilor facultative din formular este opţionala si nu condiţionează inscrierea in Campanie.

5.9.4   Pentru fiecare accesare a website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

5.9.5   Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: aplicaţie Facebook, aplicaţie smartphone, bannere etc. Aceste aplicaţii vor conţine formularul electronic de inscriere identic sau similar cu cel de pe website si aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament Oficial.

Reguli generale de participare la Campanie:

5.1o.1   Un cod promotional permite inscrierea in Campanie o singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui cod promotional utilizat anterior pentru o alta inscriere, prin oricare dintre modalitati, de către aceeaşi persoana sau de către persoane diferite, va fi invalidata pe loc.

5.10.2  Fiecare cod promotional inscris de un participant ii poate garanta acestuia sanse la premiile Campaniei astfel: codul participa  cu o sansa sau mai multe in functie de tipul de produs participant achizitionat la Premiul Campaniei.

5.10.3  Fiecare participare este validata preliminar la momentul inscrierii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inregistrare in cadrul prezentei Campanii, participantul va primi din partea Organizatorului, prin aceeaşi modalitate prin care s-a efectuat inscrierea si imediat, un răspuns corespunzător prin care este.informat cu privire la situatia inscrierii sale, dupa cum urmeaza, insa fara a se limita la acestea:

a)        inscrierea       conţine un cod valid:

b)        inscrierea       conţine un cod utilizat deja pentru inscrierea in Campanie:

c)        inscrierea       nu conţine un cod valid:

d)        Participantul a trimis o serie de coduri invalide si poate fi blocat temporar:

e)        Participantul a fost blocat temporar:

f)         Participantul a trimis o serie de coduri invalide si poate fi blocat permanent:

g)        Participantul a fost blocat permanent:

h)        inscrierea conţine o data care nu se incadreaza in perioada promoţiei:

Incercarea de inscriere de 5 ori consecutiv a unui cod greşit sau deja folosit, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, are ca rezultat blocarea participării in Campanie pentru 24 de ore, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie, in intervalul mai devreme specificat

5.10.4  O noua incercare, dupa deblocare, de inscriere de 5 ori consecutiv a unui cod greşit sau deja folosit, indiferent de modalitatea de inscriere aleasa, are ca rezultat blocarea definitiva a participantului, acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelaşi număr de telefon, pe toata durata acesteia.

5.10.5 Organizatorul va verifica in cazul in care inscrierea respectiva este declarata castigatoare a unui premiu, daca aceasta indeplineste toate condiţiile precum si celelalte prevederi relevante ale Regulamentului Oficial, in scopul validarii sau invalidarii premiului.

5.10.6  Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva din Campanie a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunţe aceasta decizie. Daca se constata ca un participant este suspect de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul sa (i) solicite participantului, sa trimită pentru verificare, prin e-mail sau fax, fotocopii actele de identitate, (ii) invalideze toate inscrierile cu care participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie, (iii) blocheze pe toata Perioada Campaniei participantul suspect de frauda.

5.10.7  In cazul in care pe parcursul prezentei Campanii un participant reclama, in orice modalitate, imposibilitatea validarii inscrierii sale in Campanie, indiferent de motivele care conduc la aceasta situatie, atunci se va respecta urmatoarea procedura de soluţionare a reclamatiilor:

a)        Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 2 zile lucratoare de la data formulării acelei reclamaţii, dovada achizitiei bunului din magazinul online al organizatorului. Participantul poate face dovada deţinerii codului promotional revendicat, in forma electronica (prin e-mail). Datele de contact specifice vor fi comunicate telefonic participantului in cauza.

b)        In cazul in care vreunul dintre participanţii menţionaţi mai sus nu respecta termenul mentionat in cadrul acestor articole, sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezii achizitionarii unui produs participant la campanie, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida pe participantul respectiv si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada efectiva achizitiei unui produs participant.

c)        In cazul in care participantul motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentării in termenul mentionat, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 48 ore (in situatiile in care durata Campaniei si data de efectuare a extragerii permite aceasta prelungire), participantul suportand insa, in cazul nesocotirii acestor termene si proceduri, consecinţa imposibilităţii inscrierii sale in timpul necesar in baza de date a Campaniei pentru a putea participa la extragerea/ile ce se efectueaza pana la data primirii efective a dovezilor solicitate.

d)        In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de efectuarea extragerii, iar intervalul de timp dintre reclamatie si extragere este mai mic de 4 zile lucratoare, atunci Organizatorul ii va comunica participantului in cauza termenul limita pe care ii mai are la dispoziţie pentru a putea face dovada deţinerii bonului fiscal/nefiscal, dupa caz, cu codul promotional revendicat, orice depăşire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa.

e)        In cazul in care o astfel de reclamatie se formuleaza inainte de terminarea Campaniei, iar intervalul de timp dintre reclamatie si finalizarea Campaniei este mai mic de 4 zile lucratoare, atunci Organizatorul ii va comunica participantului in cauza termenul limita pe care il mai are la dispoziţie pentru a putea face dovada achizitiei unui produs participant, orice depăşire sau nesocotire a acestui termen ducand automat la invalidarea sa. In situatia descrisa in acest alineat f), validarea participării (daca va fi cazul) nu se va putea face decat dupa ce participantul va face dovada electronica a achizitiei unui produs participant.

f)         In situatia in care ulterior verificărilor mai sus mentionate se constata faptul ca participantul care a inscris iniţial codul promotional in Campanie face dovada achizitiei unui produs participant, respectivul cod ramane inscris in baza de date la momentul iniţial si nu este reintrodus in baza de date in vederea participării la o alta tragere la sorti ulterioara, aferenta momentului in care s-a făcut aceasta constatare.

5.10.8 In scopul validarii unui eventual premiu, participanţii trebuie sa păstreze dovada achizitiei unui produs participant la Campanie, conform Regulamentului Oficial, astfel incat, in cazul contactarii ca potentiali castigatori, direcţi, sa poata confirma codul promotional reprezentantului Organizatorului pentru validare in calitatea eventuala de castigator.

5.10.9  Dupa incheierea Perioadei Campaniei, codurile promotionale isi pierd calitatea de a fi incluse in Campanie, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligaţie in legătură cu orice circumstanţa care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuării Campaniei promotionale.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

6.1.      Premiile si valoarea acestora. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:

6.1.2    Premiul cel mare: ________________________. Date tehnice pentru Premiul mare se regăsesc in Anexa 1 a prezentului Regulament Oficial. Valoarea totala a premiului este de _______________________, (TVA inclus).

Valoarea totala estimata a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de ___________________ lei, TVA inclus.

6.2. La tragerea la sorti pentru Premiul mare participa toate inscrierile valide inregistrate         in perioada campaniei. Pentru Premiul mare din cadrul acestei Campanii se vor extrage 1 (un) potential castigator si 5 (cinci) rezerve. Tragerea la sorti se va realiza prin introducerea tuturor codurilor promotionale intr-un software de extragere de tip “random”.

Alte detalii referitoare la premiile acordate prin tragere la sorti:

6.3.     In caz de invalidare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi premiile participanţilor extrasi ca si rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve.

In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc condiţiile prezentului Regulament Oficial, premiile vor ramane la dispoziţia Organizatorului sau, dupa caz, vor fi acordate dupa incheierea Perioadei Campaniei printr-o noua tragere la sorti.

6.4.     Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun participant ori se inscriu mai putini participanti decat numărul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispoziţia Organizatorului.

6.5.     Odata extras si declarat castigator, un cod promotional utilizat la inscrierea in Campanie va fi eliminat din baza de date si nu va mai participa la extragerile urmatoare.

6.8.     Un participant unic, identificat prin aceleaşi date personale, chiar daca are mai multe participari valide efectuate in Perioada Campaniei si achizitii diferite pentru fiecare inscriere, are posibilitatea sa caştige maxim 1 (un) Premiu.

6.9.     Numele caştigătorilor premiilor acordate prin tragere la sorti, precum si premiile castigate de aceştia, vor fi publicate pe website dupa validarea finala a acestora, potrivit prevederilor legale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a afişa numele caştigătorilor si in timpul procesului de validare, utilizand de fiecare data menţiuni corespunzătoare, spre exemplu, insa fara a se limita la: in curs de prevalidare, in curs de validare, validat etc. Avand in vedere aspectul detaliat anterior, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor participanţi care incearca obţinerea de caştiguri in mod fraudulos.

6.10.    Daca sunt identificate cazuri de fraudare a mecanismului de desemnare a caştigătorilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a urmări in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

SECŢIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

7.1.      Pana la validarea finala un participant ce a fost extras drept castigator va fi numit „potential castigator” si trebuie sa indeplineasca următorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicare telefonica, prevalidare electronica si validare finala.

Procedura pentru revendicarea si validarea Premiului:

7.2.      Dupa tragerea la sorti, indiferent de modalitatea de inscriere, castigatorul Premiului va primi un SMS pe numărul de telefon pe care l-a furnizat sau prin e-mail-ul furnizat, oferindu-se informaţii despre premiul castigat.

7.3.      In mesajul SMS/e-mail prin care sunt anunţaţi ca au castigat un premiu, participanţii vor primi un link unic, denumit „link de revendicare”. Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la comunicare, pentru revendicarea premiului.

7.4.     Pentru revendicarea premiului, fiecare potential castigator trebuie sa acceseze linkul primit si prin intermediul acestuia sa:

i.          isi exprime acordul expres si neechivoc pentru colectarea, prelucrarea si introducerea datelor cu caracter personal ce urmeaza a fi comunicate in baza de date aferenta derulării Campaniei, in vederea atribuirii premiului;

ii.         comunice daca este/nu este angajatul uneia din companiile implicate in aceasta Campanie sau ruda de gradul I cu o persoana angajata la una din companiile mentionate la;

iii.        comunice daca are varsta de peste 18 ani, impliniţi la data inceperii Campaniei;

iv.        completeze urmatoarele date personale: nume, prenume, data naşterii si adresa de expediere a premiului sau sa isi exprime optiunea de ridicare a premiului de la sediul organizatorului;

v.         confirme pe proprie răspundere ca deţine comunicarea de la organizator care contine codul promotional inscris in Campanie;

vi.        bifarea obligatorie a faptului ca a luat la cunostinta de prevederile prezentul Regulament Oficial, acordul pentru colectarea, prelucrarea datelor personale ce au fost comunicate, si introducerea acestora in baza de date a Organizatorului exclusiv in procesul de intrare in posesia premiului si a indeplinirii de către Organizator a obligaţiilor sale legale sau a celor mentionate in prezentul Regulament.

7.5.      In cazul in care un castigator nu acceseaza link-ul de revendicare dupa 2 din cele 3 zile lucratoare de la comunicarea caştigului, potentialul castigator va fi contactat de organizator, pe numărul de telefon furnizat, in vederea incercarii revendicării telefonice a premiului castigat. Organizatorul va efectua maxim 3 apeluri in ultimele 24 de ore din termenul de revendicare si, in cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat (prin imposibilitate de contactare se intelege de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numărul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numărul respectiv nu poate fi contactat, nu se afla in aria de acoperire etc.), acesta va fi invalidat, fara nicio despăgubire din partea Organizatorului, care are dreptul sa treaca la validarea rezervelor, in ordinea extragerii acestora.

7.6.     Prevalidarea sau invalidarea caştigătorilor se realizeaza in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data completării tuturor informaţiilor necesare validarii.

7.8.     La finalul procedurilor de prevalidare, se pot incepe procedurile de intrare in posesia premiului.

7.9.     Validarea finala va avea loc in momentul livrării premiului, la adresa de livrare indicata de potentialul castigator in pasul de revendicare sau la sediul Organizatorului. Expedierea premiilor se va face de către Organizator prin curierat, ulterior incheierii procesului de prevalidare a caştigătorului, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data la care identitatea caştigătorului a fost comunicata public pe website-ul _____________. Predarea premiului către castigator se va face doar pe baza completării si semnării unui proces verbal de predare-primire a premiului. Refuzul de a semna procesul verbal de către castigator conduce la pierderea dreptului caştigătorului de a intra in posesia premiului, fara nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament.

7.10. Termenele de revendicare, prevalidare si validare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care potentlalii castigatori nu indeplinesc condiţiile prezentului Regulament.

Alte dispoziţii:

7.11.     Castigatorii trebuie sa aiba in vedere ca procedura de punere in posesie este una de lunga durata si orice intarziere poate duce la imposibilitatea dobandirii de către castigator a premiului castigat din motive independente de Organizator.

7.12.    Un premiu sau castig poate fi invalidat daca:

a)        Potentialul castigator refuza premiul; refuzul poate fi exprimat in scris printr-o adresa comunicata Organizatorului la datele de contact prevauzte in art. 1.1 sau verbal, in cadrul unei convorbiri telefonice inregistrate.

b)        potentialul castigator furnizeaza la revendicare, informaţii incomplete sau eronate;

c)        potentialul castigator nu poate fi contactat pentru revendicarea premiului in termenul acordat;

d)        potentialul castigator nu trimite documentaţia solicitata de către Organizator;

e)        potentialul castigator nu indeplineste orice alta condiţie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv condiţia sa aiba varsta de 18 ani, varsta implinita inainte de data calendaristica a inceperii Campaniei.

7.13.    In cadrul prezentei Campanii pentru incurajarea inscrierii participanţilor in Campanie si pentru a le oferi acestora mai multe sanse de castig, Organizatorul va realiza activitati de promovare ale prezentei campanii prin orice forma in baza acordului de marketing oferit de participant la inscriere.

7.14.    In cazul in care un potential castigator nu doreşte ca datele sale sa fie utilizate in activitati ulterioare de marketing direct realizate de Organizator, acesta va fi validat dupa procedura prevăzută in prezentul Regulament Oficial, iar datele sale personale nu vor fi utilizate in activitati ulterioare de marketing direct.

7.15.    Validarea castigatorilor in cadrul acestei Campaniei nu presupune un consimtamant implicit pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.

7.16.    Premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv se va atribui participanţilor extrasi ca si rezerve sau dupa caz va ramane la dispoziţia Organizatorului.

7.17.    In situatia in care castigatorul unui premiu are capacitate restransa de exerciţiu sau prezintă handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai prin reprezentantul sau legal ce a dovedit aceasta calitate. Dovada calitatii de reprezentant legal se va efectua prin trimiterea documentelor din care sa reiasa calitatea acestuia, suplimentar documentelor anterior. Astfel toate procedurile descrise in prezentul Regulament se vor efectua cu reprezentantul legal al caştigătorului.

7.18.    Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.

7.19.    Lista castigatorilor si a premiilor castigate va fi afisata pe website pe masura ce premiile sunt revendicate si validate final. De aceea, participanţii trebuie sa păstreze dovada achizitiei unui produs participant.

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII

8.1.      Organizatorul nu isi asuma nicio răspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra bunurilor participante achizitionate cu coduri promotionale castigatoare. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra bunurilor participante achizitionate cu coduri promotionale castigatoare castigatoare nu va influenta acordarea premiului de către Organizator participantului care a revendicat premiul in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care a respectat procedurile de revendicare a premiilor prevăzute de prezentul Regulament Oficial.

8.2.     Prin participarea la Campanie, toti participanţii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerinţelor si condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participanţilor si eventualilor castigatori.

8.3.     Organizatorul nu are nicio obligaţie de a intretine corespondenta cu solicitanţii unor revendicări necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevăzut in prezentul Regulament Oficial.

    Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este          limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.4.     Organizatorul Campaniei si societatile implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

a)        produse participante achizitionate in afara perioadei de desfasurare a Campaniei;

b)        Mesajele/formularele ce conţin datele incomplete, inexacte sau incorecte, inscrise prin website;

c)        Eventualele situatii ce pot deriva din incercările de inscriere in     prezenta Campanie cu coduri promotionale din alte Campanii in desfasurare sau anterioare;

d)        Pierderile/intarzierile sau intreruperile neanuntate ale serviciului de mesaje SMS, generate de reţelele de telefonie mobila sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului;

e)        Pierderile sau intarzierile inscrierilor online, generate de defecţiuni tehnice independente de voinţa Organizatorului;

g)        Situatiile in care numărul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform condiţiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

h)        Situatiile in care mai multe persoane revendica acelaşi cod promotional care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi validat castigator acel participant care face dovada cumulativa ca:

i.          a achizitionat un produs participant si a primit de la organizator un cod promotional;

ii.         este titularul numărului de telefon completat in formularul de inscriere si al numarului/cartelei preplatite/abonamentului de telefonie mobila utilizat la inscrierea in Campanie.

i)         Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;

j)         Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de internet sau conexiunea la internet a consumatorului care doreşte sa se inscrie in Campanie sau cele cauzate de reţelele de telefonie mobila; Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii reţelelor pe perioadele de trafic intens;

Organizatorul are dreptul de a invalida participările care conţin informaţii false ori vădit eronate si care nu indeplinesc condiţiile de validare. Participanţii vor suporta costurile de folosire a internetului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei si imaginea Organizatorului.

Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria răspundere ca a luat la cunoştinţa, si este de acord cu, urmatoarele:

a)        participantul este singur răspunzător pentru orice declaraţie neconforma cu realitatea;

b)        participantul declara ca nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;

c)        participantul este conştient de condiţiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a constitui o ameninţare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

d)        participantul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale, in condiţiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

Organizatorul:

a)        nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii;

b)        nu este raspunzator pentru deteriorarea, dispariţia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluării lor de către castigator;

c)        este exonerat de către castigatori, acordul de voinţa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către castigatori in legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vătămări corporale si/sau vătămări ale sanatatii, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;

d)        nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către castigatori unor terti in legătură cu premiile, Indiferent de natura acestor prejudicii.

SECŢIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1.      Pentru premiile cu o valoare mai mare de 600 lei, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de către castigatori in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, orice alte obligaţii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legătură cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a caştigătorului.

9.2.     Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (ex: cheltuieli legate de accesul la internet in vederea inscrierii codurilor promotionale sau a consultării Regulamentului Oficial de desfasurare a Campaniei etc.). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţa, astfel cum a fost republicata, cu modificările ulterioare.

SECŢIUNEA 10. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1     Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile legislaţiei interne privind protectia datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.

10.2     Organizatorul actioneaza in calitate de operator conform art. 24 din GDPR in ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal prin website-ul Campaniei ale utilizatorilor care se inscriu in Campanie.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:

10.3     Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimtamant in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligaţia legala a operatorului in conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR si interese legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

a)        utilizarea datelor cu caracter personal ale particicpantilor in scopuri promotionale si publicitare in legătură cu selecţia si anunţarea caştigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicări similare (consimtamantul persoanelor vizate);

b)        organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale caştigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legătură cu selecţia si anunţarea caştigatorilor, transmiterea de comunicări comerciale cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitatii de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje si alte comunicări similare (consimtamantul persoanelor vizate);

c)        plata impozitelor si a contribuţiilor relevante si raportarea către autoritatile publice competente, publicarea numelui caştigătorilor si a premiilor acordate (obligaţia legala a Organizatorului);

d)        soluţionarea oricăror plangeri in legătură cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incălcări, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului sau al Partenerilor);

e)        activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislaţie (obligaţia legala a Organizatorului).

10.4     In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operaţiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participanţii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal. Informaţii pentru participanţi:

10.5     Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care ni le furnizeaza participanţii in mod direct, inclusiv prin intermediul website-ului Campaniei.

10.6     Putem dezvălui datele cu caracter personal ale participanţilor către:

a)        partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, inclusiv Partenerii desemnaţi in aceasta Campanie implicaţi in desfasurarea si organizarea Campaniei, acordarea premiilor, notarilor publici/avocaţilor desemnaţi sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;

b)        furnizori ai serviciilor aferente activitatilor de marketing – agenţii de marketing, societati de furnizare a serviciilor de e-mail marketing cu care Organizatorul are incheiate acorduri de persoane imputernicite;

c)        furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila cu care Organizatorul are incheiate acorduri de persoane imputernicite;

d)        furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web;

e)        furnizorii de servici de hosting web si centre de date etc. cu care Organizatorul  are incheiate acorduri de persoane imputernicite;

f)         autoritati publice sau alte categorii de destinatari, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligaţie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

Transferul datelor cu caracter personal:

10.7     In principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participanţilor decat in state apartinand Spaţiului Economic European (SEE), asigurandu-se un nivel de confidenţialitate si securitate corespunzător, in acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Durata de păstrare a datelor:

10.8. Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

In scopul prezentei campanii se considera date cu caracter personal

a.         In cazul participanţilor – numele, prenumele, număr de telefon, adresa de email, folosite la crearea contului pe site si orice alte date necesare achitionarii produselor participante;

b.         In cazul caştigătorilor – nume, prenume, adresa de email, data naşterii, varsta, CNP – in cazul caştigătorilor a căror premii au o valoare impozitabila

10.9     Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescripţie pentru acţiunile in justitie). Cu privire la datele caştigătorilor pentru care Organizatorul are diverse obligaţii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 5 ani.

Drepturile persoanelor vizate:

10.10   Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata, incepand cu data intrării in vigoare a GDPR, beneficiaza de urmatoarele drepturi:

a)        Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informaţii privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, ştergere sau restricţiona re a prelucrării. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b)        Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete;

c)        Dreptul la ştergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ştergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

a)        acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;

b)        si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

c)        datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

d)        datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislaţiei relevante.

10.11    Retragerea consimtamantului si dreptul de opoziţie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea se pot opune oricand prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate in acest scop, precum si prelucrărilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia lor specifica.

10.12   Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrării datelor in urmatoarele situatii:

a)        in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza;

b)        in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizării lor;

c)        in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicita pentru o acţiune in instanta;

d)        in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

10.13. Dreptul la portabilitate: in masura in care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat (spre exemplu in format „CSV”). Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorul poate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

10.14   Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele -10.10 -10.13 de mai sus, persoanele vizate puteti contacta utilizand urmatoarele date de contact:

In atentia: Responsabilului cu Protectia Datelor (DPO) – Cabinet de Avocat Emil Tatu

Adresa de Corespondenta: Constanta, Bd. Mamaia nr. 50, etaj 2, jud. Constanta

Email: emil.tatu@gmail.com

De asemenea, persoanele vizate pot sa-si exercite o serie de drepturi (cum ar fi dreptul de opoziţie, de retragere a consimtamantului) pentru prelucrările efectuate prin website utilizand setările relevante, sau sau folosind datele de contact/mecanismele de comunicare disponibile in website.

10.15   Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile:

Autoritatea Naţionala pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1,  cod postal 010336, Bucureşti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

SECŢIUNEA 11. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

11.1.     Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forţa majora, inclusiv in cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie. incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica prin publicarea pe website-ul Campaniei.

SECŢIUNEA 12. LITIGII

12.1.     Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanţi se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecătoreşti romane competente din Romania.

SECŢIUNEA 13. FORŢA MAJORA

13.1.     Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forţa majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil absolut invincibil si inevitabil pentru Organizator, a cărui apariţie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligaţiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

13.2.    Daca o situatie de forţa majora impiedica sau intarzie total sau parţial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forţa majora. Organizatorul este obligat sa comunice participanţilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la apariţia cazului de forţa majora.

14.3.    In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forţa majora urmatoarele evenimente:

a) pierderea bazelor de date care conţin inscrierile in Campanie; 

SECŢIUNEA 14. SESIZĂRI

14.1.    In vederea sesizărilor de orice natura, Participanţii la Campanie pot depune solicitări si/sau reclamaţii (i) in scris la adresa de e-mail _______________, sau (ii) in baza unui apel telefonic la ______________, tarif standard in funcţie de reţeaua din care este apelat, intre orele 10:00 – 18:00, de luni pana vineri, exceptand sărbătorile legale, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la incetarea Perioadei Campaniei Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideraţie nicio astfel de solicitare/ reclamatie.

SECŢIUNEA 15. ALTE CLAUZE

15.1.     Deciziile Organizatorului privind Campania, durata acesteia, participanţii careia i se adreseaza, premiile oferite si acordate sunt finale si aplicabile tuturor participanţilor.

15.2.    Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

15.3.    Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de către Cabinet de Avocat emil Tatu, reprezentant conventional al BEST LIGHTING SOLUTIONS SRL, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţa, asa cum a fost ulterior modificata si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

BEST LIGHTING SOLUTIONS  SRL

Administrator